mobil: +420 603 553 081
e-mail: obchod@bbdesign.cz
intimissimi
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní, dodací a platební podmínky firmy BB DESIGN s.r.o.:

Veškeré ceny uváděné v cenících či nabídkách Prodávajícího jsou bez DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Předmětem kupní smlouvy (dále jen "smlouva") je dodávka reklamních služeb, reklamních předmětů, dárků, kuličkových per a drobného zboží (dále jen "zboží"), bez potisku nebo s potiskem, objednaných dle aktuální nabídky Prodávajícího. Veškeré zboží nabízené Prodávajícím má přitom charakter a určení jako reklamní a dárkové předměty.

Prodávající a Kupující se zavazují postupovat v souladu s následujícími podmínkami:

Kupující zaregistrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty uvede své DIČ v každé objednávce. Ostatní Kupující uvedou v objednávce vždy své IČO. Osobám bez živnostenského oprávnění zboží nedodáváme.

Prodávající se zavazuje potvrdit Kupujícímu příjem objednávky formou Potvrzení zakázky s tím, že objednávku akceptuje a dochází tak k uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je pro Kupujícího závazná i před tímto vyjádřením, tedy po celou dobu, kdy Prodávající již vyvíjí úsilí k její realizaci.

Pokud Kupující zruší svoji objednávku (tzv. "storno"), má Prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši dvacet procent z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě dokladu vystaveného Prodávajícím. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody.

Prodávající je oprávněn provést jednostranné započtení svých pohledávek vůči Kupujícímu. Způsobilé k započtení jsou i pohledávky Prodávajícího, které nejsou dosud splatné. Prodávající je oprávněn přistoupit k započtení ihned po vzniku své pohledávky.

Kupní cena bude Kupujícím uhrazena v hotovosti při předání a převzetí zboží, dobírkou nebo zálohovou platbou předem dle pokynů Prodávajícího. Při dodávkách zboží s potiskem je na zaplacení zálohy vázán i termín dodání zboží (zahájení prací souvisejících s potiskem), pokud se smluvní strany prokazatelně nedohodnou jinak.

Nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a Kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit. Pro případ, že bude Kupující v prodlení s plněním svého závazku a to i jen v jeho části, dohodly se strany na úhradě úroků z prodlení v zákonné výši, stanovené novelou nařízení vlády č.351/2013 Sb. v platném znění, která nyní odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB (platné pro první den příslušného kalendářního pololetí), zvýšené o osm procentních bodů. Nad rámec těchto úroků se Prodávající s Kupujícím dohodl na smluvní pokutě z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý i započatý den prodlení, a dále na jednorázové smluvní pokutě ve výši 500,-Kč za každou jednu fakturu, která zůstane neuhrazena déle než dvacet jeden den po řádném termínu splatnosti.

Prodávající splní svou povinnost dodat zboží předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Jiný způsob dodání (např. osobní odběr) musí být výslovně sjednán. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je den předání zboží prvnímu přepravci také dnem splnění požadovaného termínu. Prodávající se zavazuje umožnit Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a Reklamačním řádem prodávajícího. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění, bude-li Prodávajícím na toto částečné plnění nejpozději s dodáním zboží upozorněn, např. údaji v dodacím listě.

Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci. V případě sjednání osobního odběru přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího převzetím zboží nebo prodlením Kupujícího s převzetím zboží. Škoda na zboží vzniklá později nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu. Případná reklamace nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu. Reklamovat lze pouze zboží v originálních obalech, neoznačené, nepotištěné či jinak nezměněné zásahem Kupujícího. Reklamace musí být písemná, dle Reklamačního řádu prodávajícího.

Cena za dopravu a manipulaci činí 150 Kč/balík při odběrech za méně než 12.000,- Kč (vč. DPH), včetně odběrů a zapůjčení vzorků, u ostatních zakázek účtujeme 1% z hodnoty dodávky zaokrouhleně na celé desetikoruny nahoru. Zásilka přitom může obsahovat i několik balíků za tento jediný paušál. Za osobní odběr nelze pokládat odběr prostřednictvím třetí osoby - dopravce, který vyžaduje srovnatelné zabalení a označení zásilek, jako Česká pošta.

Při zvýšení tarifů České pošty či jiných specializovaných dopravců si vyhrazujeme právo tyto ceny jednostranně upravit.

Pokud atypické rozměry či váha zboží vyvolají skutečné expediční náklady vyšší, než jsou výše uvedeny, vyhrazuje si Prodávající právo doúčtovat skutečně vynaložené náklady v jejich skutečné výši. Příkladem je rozesílání agenturních katalogů.

Obaly uváděné na trh v rámci tohoto závazkového vztahu splňují požadavky zákona o obalech č.477/2001 Sb.

Společnost BB DESIGN s.r.o. je zapojena do celostátního kolektivního systému zpětného odběru (odděleného sběru) použitých elektrozařízení provozovaného společnostmi ASEKOL s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.

Výše autorských poplatků je dána Vyhláškou č. 488/2006 Sb. (§ 5 odst. 2), která stanoví paušální odměnu z nezabudovatelného paměťového média a z paměťového média zabudovaného nebo zabudovatelného do přístroje 1,50 Kč za každý započatý 1 GB kapacity, nejvýše však 90 Kč.

Ceny za potisk a podmínky potisku se řídí ceníky potisku dle jednotlivých technologií.

Případné agenturní slevy se zásadně vztahují pouze na zboží prodávané za běžné (katalogové) ceny. Pokud je zboží nabízeno v rámci krátkodobých akcí nebo výprodejů za ceny speciální, snížené oproti původnímu prodeji či obdobnému zboží stejné užitné hodnoty, jsou tyto speciální ceny cenami konečnými a Prodávající z nich neposkytuje Kupujícímu žádné další rabaty či agenturní slevy.

Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení. Pokud jsou na předmětech použita ukázková loga a názvy, jsou tato loga a názvy registrovanými obchodními značkami uvedených společností a jsou na předmětech znázorněna pouze pro ilustraci potisku.

 Závazkový vztah smluvních stran se řídí Občanským zákoníkem. Všechny případné spory, které by mohly vzniknout ze závazkových vztahů nebo v přímé souvislosti s nimi, budou rozhodovány soudem dle sídla Prodávajícího, tj. soudem v Olomouci.

Ochrana osobních údajů:

Odesláním své objednávky, vyžádáním cenové nabídky nebo vyplněním žádosti o katalog, ať už písemnou formou či prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo webových stránek společnosti      BB DESIGN s.r.o. nebo podpisem těchto Obchodních podmínek dáváte písemný souhlas k tomu, aby až do odvolání Vašeho souhlasu byly Vaše osobní a firemní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti BB DESIGN s.r.o. Společnost BB DESIGN s.r.o. neposkytuje vědomě Vaše údaje žádným třetím subjektům, ani zdarma, ani za úplatu, s výjimkou České pošty, s.p. jako správci a dalším zpracovatelům za účelem uvedeným v poštovních podmínkách. Informujeme Vás o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům v mezích zákona, souhlas můžete kdykoliv odvolat a náleží Vám ochrana práv dle zákona 101/2000 Sb.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30. června 2014. Přijetím těchto obchodních podmínek se ruší veškeré předcházející obchodní podmínky, kterými se řídil vztah Prodávajícího a Kupujícího.

Nedílnou součástí Obchodních podmínek je také Reklamační řád (viz. níže).

Doporučujeme Vám také prostudovat informace o předlohách pro tisk.

Spotřebitelé - odstoupení od smlouvy

 1. Kupující-spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu distančním způsobem a mimo svoji podnikatelskou činnost, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • na poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 2. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 4. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Datum poslední aktualizace: 1. 12. 2019

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI BB DESIGN s.r.o.

K zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování reklamací vad zboží a vad potisků je vydáván tento Reklamační řád, který upravuje vyřizování reklamací vad zboží a vad potisků zboží ve firmě BB DESIGN s.r.o., U Solných mlýnů 28, 779 00 Olomouc, IČO 25869426 (dále jen prodávající).

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží, pokud je kupujícím uplatněna ve lhůtách uvedených v článku 5. Reklamačního řádu.

1.2. Vadou se rozumí stav zboží, kdy neodpovídá ujednanému množství, jakosti a provedení.

1.3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na zboží v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

 1. Povinnost kupujícího

2.1. Kupující je povinen uplatnit (reklamovat) u prodávajícího veškeré vady bez zbytečného odkladu ve lhůtách a způsobem stanovených v tomto Reklamačním řádu, jinak se vystavuje riziku, že jeho reklamace bude zamítnuta, nebo nebude moci být projednána.

2.2. Kupující je povinen ihned po převzetí zboží od dopravce zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. Zjevné poškození zásilky musí být reklamováno dopravci písemně v okamžiku doručení. Kupující tedy v okamžiku doručení zapíše reklamaci do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Jedná-li se o zjevné poškození zásilky, nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

2.3. Není-li poškození zásilky v průběhu přepravy při předání zjevné, je kupující povinen písemně prodávajícímu oznámit bezprostředně po dodání následující informace: název a adresu kupujícího, číslo přepravní zásilky, popis poškození zboží a fotodokumentaci škody (obal, zboží). Toto písemné oznámení musí kupující zaslat prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení zásilky.

2.4. Kupující je povinen dodané zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Kupující je povinen provést prohlídku před provedením potištění nebo jiného zpracování zboží, jinak jeho nároky z odpovědnosti za vady zboží zanikají.

 1. Nároky z vad zboží

3.1. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem (§ 2002 odst. 1 Občanského zákoníku) může kupující:

 • požadovat odstranění vad dodáním opraveného nebo nového zboží za zboží vadné
 • opravu vadného potisku
 • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku
 • odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění
 • požadovat dodání chybějícího zboží

3.2. Volba mezi výše uvedenými nároky náleží kupujícímu jen v případě, že ji oznámí prodávajícímu včas ve lhůtě uvedené v čl. 5 Reklamačního řádu společně s kopií dodacího listu nebo faktury a s vadným zbožím v reklamovaném množství. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu prodávajícího měnit. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Ustanovení § 2110 věta druhá písm. a) až d) občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující:

 • požadovat odstranění vad zboží
 • požadovat dodání chybějícího zboží
 • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo služeb

3.4. Nárok z vad se považuje za řádně uplatněný, jestliže je reklamováno zboží kompletní, reklamaci nebrání obecné zásady hygieny a jsou písemně oznámeny všechny údaje uvedené v čl. 4.2. Reklamačního řádu a přiloženy listiny dle čl. 3.2. Reklamačního řádu.

 1. Místo uplatnění reklamace

4.1. Kupující uplatňuje nároky z vad zboží (reklamuje) u prodávajícího v jeho sídle v Olomouci, U Solných mlýnů 28, 779 00 Olomouc.

4.2. Nároky z vad zboží (reklamaci) uplatňuje kupující ve vlastním písemném oznámení, které bude obsahovat nezbytné údaje reklamačního listu:

 • název (jméno) kupujícího
 • místo podnikání (příp. bydliště u fyzických podnikatelů)
 • název reklamovaného zboží, jeho katalogové číslo, číslo faktury nebo dodacího listu u prodávajícího, dodané množství, cenu za jednotku, cenu celkem, číslo faktury, datum převzetí zboží
 • popis vady zboží
 • volbu nároku z vad zboží
 • datum a podpis kupujícího (podnikatele nebo jím pověřené osoby)

4.3. V případě, že kupující uplatňuje jiný reklamační nárok než na poskytnutí slevy z ceny prodávaného zboží a služeb, předá současně s reklamačním listem prodávajícímu i předmětné vadné zboží v plném reklamovaném množství. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží nemůže být uznána.

 1. Lhůty pro uplatnění nároků z vad (reklamace)

5.1. Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží (zjevné vady), je kupující povinen uplatnit u prodávajícího v době:

 • při osobním odběru nejpozději do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.
 • při dodání zboží nezávislým dopravcem nejpozději do čtrnácti dnů po převzetí zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu je při uplatnění reklamace zaslané poštou rozhodné datum poštovního razítka na zásilce

5.2. Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned poté, co je zjistí, max. však ve lhůtě do šesti měsíců ode dne fakturace.

5.3. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

5.4. Opomine-li kupující oznámit reklamaci ve výše uvedených lhůtách, nebo nejsou-li prodávajícímu zaslány dostatečné podklady k reklamaci, zanikají všechny nároky kupujícího vůči společnosti BB DESIGN s.r.o.

 1. Lhůty pro vyřízení reklamace

6.1. Pro vyřízení reklamace je stanovena lhůta 2 měsíce ode dne jejího doručení prodávajícímu. Tato lhůta se prodlužuje u vad odstranitelných o dobu, po kterou bude vada odstraňována opravou u třetí strany, případně u dodavatele či výrobce zboží.

 1. Závěrečná ustanovení

7.1. Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

7.2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017 a stává se nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího.

 

PŘEDLOHY K POTISKU

Kvalita dodaných podkladů ovlivňuje nejen výslednou podobu potisku, ale také rychlost odbavení zakázky našimi obchodníky a grafiky. Při zasílání grafických podkladů pro potisk tedy prosíme o dodržování uvedených zásad.

Formáty grafických podkladů:

 • poradíme si se soubory, které mají koncovku PDF, AI, EPS nebo CDR. Ideální je však vždy posílat PDF soubor, který mohou otevřít také naši obchodníci,
 • pro tisk přímými barvami je nutné dodat podklady v křivkách (vektorech). Pokud se tisknou rastry (obrázky), optimální rozlišení je 300 DPI, při velikosti 1:1,
 • písma musí být vždy převedená do křivek.

Barevnost:

 • barevnost potisku nám definujte v Pantone barvách. Pokud nám číslo barvy nedodáte, můžeme ji bez záruky odvodit z dodaných podkladů,
 • nezapomínejte také, že na tmavém podkladu bude výsledná barva vypadat jinak než na bílém. Totéž platí pro různé materiály - například logo tištěné sítotiskem na bavlnu nemůže mít shodnou barevnost jako totéž logo tištěné ofsetem na křídový papír,
 • u výšivky používáme viskózové nitě SULKY od německé firmy GUNOLD. Vždy se snažíme vybrat co možná nejpodobnější odstín nitě k uvedené Pantone barvě.

Co když nemám podklady v křivkách?

 • Pokud podklady pro potisk v křivkách (vektorech) nemáte, zkuste se obrátit na tvůrce vašeho loga, případně na tiskárny jakýchkoliv propagačních materiálů, které jste dělali v minulosti. Měli by Vám je bezplatně zaslat.
 • Pokud ani tak potřebné podklady nezískáte, naši grafici mohou logo překreslit například z dodaného obrázku. Hodinová sazba práce grafika je zpoplatněna částkou 600 Kč/hod. Výsledná částka záleží na složitosti úpravy.

Ke každé objednávce s potiskem od nás obdržíte korekturu v PDF ke schválení. První korektura je zdarma, stejně jako její opravy, pokud nás upozorníte na naši případnou chybu. Naopak další korektury, vyvolané požadavky, které mohl či měl zákazník upřesnit už při úvodním zadání, jsou již placené.

Podpisem korektury potvrzujete její úplnou správnost, čtěte ji tedy velmi pozorně. Následné reklamace případných chyb potisku jsou bezpředmětné, pokud jste je přehlédli již v korektuře.

Pokud si s podklady stále nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat a jistě najdeme řešení.

 

RECYKLAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Společnost BB DESIGN s.r.o. je zapojena do celostátního kolektivního systému zpětného odběru (odděleného sběru) použitých elektrozařízení provozovaného společnostmi ASEKOL a ELEKTROWIN.

Tyto společnosti postupně vytvářejí síť míst pro zpětný odběr a oddělený sběr použitých elektrozařízení na celém území České republiky. Dále zajišťují svoz odevzdaných elektrozařízení z těchto míst do zpracovatelských zařízení.

Chceme vás informovat o tom, že díky platné legislativě musíme jako výrobci k cenám elektrospotřebičů připočítávat i příspěvek na likvidaci elektrozařízení, takzvaný recyklační příspěvek. Příspěvek budeme uvádět samostatně na každém daňovém dokladu, který bude obsahovat povinně příspěvkované zboží.

Pokud jste spotřebitelem nebo jiným konečným uživatelem námi dodávaných elektrozařízení, dovolujeme si Vás upozornit, že podle zákona o odpadech se můžete zbavit použitých elektrozařízení pouze předáním zpracovatelům nebo na místo zpětného odběru. Nikdy nevyhazujte použitá elektrozařízení do komunálního odpadu.

Pokud je Vaše firma posledním prodejcem elektrozařízení, jste podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinni zajistit, aby spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.

Dále jste povinni podle vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. poskytnout všem spotřebitelům informace o nejbližším místě zpětného odběru těchto použitých výrobků.

Pokud jste distributorem námi dodávaných elektrických a elektronických zařízení, dovolujeme si Vás požádat v souladu s § 37k odst. 3 zákona o odpadech, abyste tuto informaci předali při prodeji elektrozařízení Vaším odběratelům.

Podrobné informace a materiály ke stažení můžete najít na stránkách provozovatelů systému zpětného odběru, www.asekol.cz a www.elektrowin.cz.

BB DESIGN s.r.o. uvádí na trh výrobky v obalech, které splňují požadavky dle Zákona č.477/2001 Sb. Veškeré použité obaly z výrobků uváděných společností BB DESIGN s.r.o. na trh lze likvidovat odložením na místa určená obcemi k ukládání odpadu. Žádný obal nevyžaduje zvláštní režim pro jeho likvidaci.

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost BB DESIGN s.r.o., IČ 25869426, se sídlem U Solných mlýnů 28, 779 00 Olomouc (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: U Solných mlýnů 28, 779 00 Olomouc; email: obchod@bbdesign.cz; tel.: 731 585 175.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je:

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

- zajišťující marketingové a účetní služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2019.

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT
BB DESIGN s.r.o.
U Solných mlýnů 28
779 00  Olomouc
IČ: 25869426 DIČ: CZ25869426
Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 23625

mobil: +420 603 553 081
e-mail: obchod@bbdesign.cz

Provozní doba:
dle telefonických objednávek

BB_DESIGN_certifikat_edb